Dr. Salvador Pié

Dr. Salvador Pié

El Dr. Salvador Pié ha estat professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, a Barcelona, i de la Pontifícia Universitat Gregoriana a Roma, i és especialista mundialment reconegut en Teologia Fonamental i Eclesiologia. Ha participat com perit expert en els dos darrers Sínodes dels Bisbes. És president de la Fundació Blanquerna i Rector de la Basílica de Santa Maria del Mar.


Els Signes del Temps: alguns textos de referència (LaicatXXI; 5.X.2013) 

Evangeli: "El presentaren els fariseus i els saduceus i, per posar-lo a prova, li demanren que els fes veure un signe del cel. Jesús els respongué: -Quan arriba els capvespre, dieu: "Cel rogent, bon temps!". I de bon matí: "Cel roig i fosc, mal temps, avui!". ¿Vosaltres, doncs, sabeu interpretar l'aspecte del cel i no sou capaços d'interpretar els signes dels temps?" (Mt 16,1-3). 

Concili Vaticà II (1962-1965): a la convocatòria d'aquest concili, el papa Joan XXIII el citava així: "Seguint els consells de Crist el Senyor que ens exhorta a reconèixer els signes dels temps (Mt 16,3), percebem numerosos indicis que semblen auspiciar un temps millor per a la humanitat i per a l'Església". Aquesta categoria la repetí el mateix papa a l'Encíclica, Pacem in terris (1963) i en els textos conciliars es troba desenvolupada així:

Gaudium et Spes (Document Església-món): "El Poble de Déu s'esforça en discernir quals són els vertaders signes de la presència o voluntat de Déu" (GS 11); "Per a complir la missió de Jesucrist de servir i de no ésser servit, l'Església té el deure e totes les èpoques d'escrutar els signes i els temps i d'interpretar-lo a la llum de l'Evangeli, de tal forma que pugui respondre a les questions eternes dels homes sobre el sentit de la vida. Convé, doncs, conèixer i comprendre el món el qual vivim, les seves esperances, les seves aspiracions i el seu caràcter frequentment dramàtic" (GS 4). El teòleg inspirador d'aquesta text comenta: "l'expressió signes dels temps adquireix sentit dins del teixit de la doctrina i del mètode conciliar, allí on l'Església es defineix en la seva relació consubstancial amb el món i la història" (M.-D. Chenu).

  

Alguns criteris per a una actualització de l'ús dels Signes dels temps:

Punt de partença: la base del valor dels Signes dels Temps radica en el text central del concili sobre la relació entre nosaltres com a persones que vivim en la història i Jesucrist, text que diu: "el misteri de l'home només troba llum vertadera en el misteri de Jesucrist" (GS 22).

1) Atendre els Signes dels Temps és tenir present que és en la vida quotidiana de la nostra història personal i collectiva on es realitza la presència salvadora de Jesucrist;

2) Atendre els Signes dels Temps és tenir present que es tracta de 'signes' que van més enllà d'ells mateixos, ja que són vistos i viscuts pels creients com a indicadors de la presència o de l'absència de l'Evangeli i el seu Regne anunciat per Jesucrist;

3) Atendre els Signes dels Temps és intentar mirar el nostre món amb "la fe que dóna ulls" per a veure en profunditat la presència de Déu que il.lumina la nostra vida e història;

4) Atendre els Signes dels Temps inclou una dimensió pràctica de conversió cristiana i espiritual que aporta el "seguiment de la persona de Jesucrist" en el nostre món;

5) Atendre els Signes dels Temps és tenir present que "la fe és un bé comú i per a tots, ja que la seva llum no llueix solament dins de l'Església, ni serveix unicament per a construir una ciutat eterna en el més enllà, sinó que ens ajuda a edificar les nostres societats, a fi de que avancin vers el futur amb esperança" (papa Francesc, La llum de la fe, nº51).

  

Algunes observacions: 

1) la història: optimista (durant el Vaticà II)?; pessimista (després)?; relativista (avui)?...

2) la fe: encarnada, però escatològica (vers el futur!); espiritual, no purament espiritualista

3) el cristianisme: centrat no en misteris difícils sinó en el seguiment personal de Jesucrist!

Descarregar PDF

 (Prem sobre la icona per descarregar PDF) 

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

e-mail

laicatxxi@gmail.com

punter

Amunt